YRITYS | PALVELUT | JULKAISUT | LUENNOT | AVOIN AUTOMAATIO | REFERENSSIT
Julkaistu Tekniikka ja Kunta-lehdessä 8-2000

Lyhennelmä.
Pekka Salo-oja
Käyttöpäällikkö
Meri-Lapin Vesi Oy
pekka.salo_oja @kemi.fi

Tornion kaupunki sai pohjaveden etuajassa.

Meri-Lapin Vesi Oy on lokakuusta 2000 alkaen toimittanut pohjavettä myös Tornioon. Kemiin pohjaveden toimittaminen on aloitettu keväällä 1999.

Meri-Lapin Vesi Oy on vuonna 1998 perustettu tukkuvesiyhtiö, jonka omistavat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan ja Tervolan kunnat. Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenottoluvat on yhteensä 16.000 m3/vrk.

Veden toimitusrajapinta paineellinen vesi.

Käytännön syistä Meri-Lapin Vesi Oy vastaa Kemin ja Tornion kaupunkien verkostopaineen ylläpidosta tarvittavine pumppauksineen. Meri-Lapin Vesi Oy:n 145 km pitkät runkolinjat ja omistajien jakeluverkostot useine erillisine painepiireineen muodostavat yhden yhtenäisen prosessin, josta pääkäyttövastuu on tukkuyhtiöllä. Jakeluyhtiöille järjestely on tuonut parannusta veden toimitusvarmuuteen, sekä reaaliaikaista tietoa oman verkoston toiminnasta.

Tiedonsiirtoyhteydet laitoksille.

Vedenottamot, alavesisäiliöt ja mittauskaivot sijaitsevat huomattavan laajalla alueella. Tiedonsiirtoyhteydet laitoksille perustuvat omaan luvanvaraiseen radiomodeemiverkkoon. Radioverkon tukiasemat ja taajuudet on toteutettu prosessin ehdoin, eli jokaisella vedenottamoalueella (= paikallinen alavesisäiliö) on oma tukiasema. Tukiasemalla olevalla automaatiolla on itsenäinen muista automaatiolaitteista täysin riippumaton tiedonsiirtoyhteys "omille" vedenottamoille. Yksittäisiä radiomodeemiyhteyksiä on lähes 40 kappaletta. Radioverkon tuki- ja toistinasemia on seitsemän kappaletta.

Tiedonsiirtovikatilanteissa haluttu vesimäärä pystytään edelleen siirtämään, varatiedonsiirtoyhteytenä toimii tällöin laitosten välisen putken paine. Laitoskohtainen tekniikka toimii tällöin paikallisten painemittausten perusteella.

Pohjavedenotto luonnon ehdoilla.

Pohjaveden tuotantomääriä ei optimoida eikä muuteta automaatiolla käyttäjän tietämättä. Lyhytaikaista tuottotarvetta määräävämpi tekijä on pohjaveden pitkäaikainen riittävyys.

Vedenottopumppaus on toteutettu pohjaveden ehdoin, kaikilla kaivopumpuilla on portaaton tuottomäärän hallinta. Vedenottopumppausta rajoitetaan mikäli pohjaveden ja/tai kaivon pinnankorkeus alenevat liikaa. Pääsääntöisesti pohjavedenotto tapahtuu ympärivuorokautisena ja mahdollisimman tasaisilla vesimäärillä. Vedenottamokohtaisiin tuottomääriin vaikuttaa keskeisesti myös alueella tehtävät pohjaveden laadun tarkkailumittaukset.

Varautuminen pohjoisen olosuhteisiin.

Alkuperäisenä tavoitteena on ollut, että vedenottamoille ei tarvitsisi suorittaa huoltokäyntejä talvella lainkaan. Talvinen huoltokäynti vedenottamoille edellyttäisi moottorikelkkojen käyttöä, vaihtoehtoinen huoltoautolla suoritettava käynti edellyttäisi lumen auraamista kymmenien kilometrien matkalta.

Vedenottamokohtainen tekniikka on sijoitettu kokonaan maan alla olevaan laitetilaan. Tekniikka on toteutettu siten, että yhden yksittäisen laitteen vikaantuminen ei keskeytä vedentuotantoa.

Runkoputkissa vesi siirretään lähes paineettomasti.

Pitkien siirtolinjojen pumppauskustannus on saatu kohtuulliseksi käyttämällä matalia siirtopaineita. Siirtopumppauksen yleisin toimintaperiaate on tavoitevirtausasettelu. Normaalitilanteessa alavesisäiliöihin tuleva vesi on lähes nolla paineessa. Tiedonsiirtovikatilanteita varten on rakennettu alavesisäiliön mekaaniset ylitäytönestot, sekä tulopaineen säätölaitteistot.

Meri-Lapin Vesi Oy:n omien alavesisäiliöiden tilavuus on pienempi kuin siirtoputkistojen tilavuus. Kemin ja Tornion kaupunkien ylävesisäiliöiden hyödyntäminen päivittäisten kulutushuippujen tasaajana on mahdollistanut lähes tasaisen ympärivuorokautisen veden siirtämisen runkoputkissa.

Vedenottamoiden ja alavesisäiliöiden suunnittelu
Kaukokäyttöjärjestelmän suunnittelu
Vedenottamoiden ja alavesisäiliöiden urakointi
Kaukokäyttöjärjestelmän urakointi
Runkolinjojen putket
Runkolinjojen rakentaminen
Runkolinjojen venttiilit
Pumput
Taajuusmuuttajat
Mittauslaitteet
PSV-Maa ja Vesi Oy, Oulu
Ins. tsto Vilmi Oy, Oulu
YIT-YHTYMÄ Oyj Lappi, Rovaniemi
Sema Engineering Oy, Vantaa
Oy Uponor Ab
Lapin ympäristökeskus
Lining Oy
Oy Grundfoss Ab
Vaasa Control Oy
Endress+Hauser